Szukaj

REMONDIS Medison Sp. z o.o.

Puszkina 41,
42 530 Dąbrowa Górnicza, Polska
T +48 323 520 313
F +48 323 520 314
infonoSpam@remondis-medison.pl

Formularz kontaktowy


REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

Hetmańska 120,
35 078 Rzeszów, Polska
T +48 17 773 55 60
F +48 17 773 55 61
sekretariatnoSpam@remondis-medison.pl

Formularz kontaktowy


REMONDIS Medison Chrzanów Sp. z o.o.

Powstańców Styczniowych 9,
32 500 Chrzanów, Polska
T +48 32 352 03 13
boknoSpam@remondis-medison.pl

Formularz kontaktowy

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, JAKOŚCIĄ i BHP REMONDIS Medison Chrzanów

REMONDIS Medison Chrzanów prowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym medycznych i weterynaryjnych, w celu osiągnięcia korzyści wszystkich stron zainteresowanych.

ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA REMONDIS Medison Chrzanów

ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO, JAKOŚCIĄ I BHP obejmuje przetwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, w tym medycznych i weterynaryjnych.

Przetwarzanie odpadów odbywa się w siedzibie Spółki pod adresem:

ul. Powstańców Styczniowych 9, Chrzanów

Zakres systemu zarządzania obejmuje wszystkie komórki organizacyjne. Zakres systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp dotyczy wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.  

POLITYKA ŚRODOWISKOWA, JAKOŚCI I BHP REMONDIS Medison Chrzanów Sp. z o.o.

REMONDIS Medison Chrzanów Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby zapewnić Klientom profesjonalną obsługę w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych.

W trosce o bezpieczne środowisko jak i bezpieczeństwo pracowników Spółki dążymy do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług gospodarowania odpadami poprzez przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i bhp, uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, pracowników oraz pozostałych stron zainteresowanych.  

Deklarujemy ciągłą poprawę skuteczności naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska. Deklarujemy wypełnianie wymagań wynikających z przepisów dotyczących środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy deklarujemy dążenie do ciągłej poprawy systemu BHP, w tym poprzez eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP. Jednocześnie deklarujemy, że podejmowane po konsultacji z pracownikami i ich przedstawicielem działania będą miały na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym i realizowane będą przy współudziale pracowników.  

Stawiamy przed sobą główne cele jakościowe, środowiskowe i bhp:

  • nieustanny rozwój firmy, utrzymanie pozycji lidera na rynku i doskonalenie jakości świadczonych usług,
  • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
  • ochronę wód powierzchniowych i podziemnych,
  • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ochronę gleby,
  • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody,
  • ochronę zdrowia i życia pracowników,
  • zmniejszenie ilości zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy i wystąpieniu chorób zawodowych,
  • doskonalenie działań na rzecz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków na każdym stanowisku pracy.

Zadeklarowane cele będziemy realizować poprzez spełnienie wymagań ustawowych i przepisów, zwiększenie świadomości i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz angażowanie ich w działania na rzecz ochrony środowiska i bhp oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiska i bhp; zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

W realizację niniejszej polityki środowiskowej, jakości i bhp zaangażowany jest Zarząd i wszyscy pracownicy REMONDIS Medison Chrzanów Sp. z o.o.

Zarząd REMONDIS Medison Chrzanów Sp. z o.o., 02.01.2023 r.

Troska o ochronę środowiska

Stosujemy rozwiązania, dzięki którym unieszkodliwianie odpadów w żaden sposób nie zagraża środowisku naturalnemu. To dla nas bardzo ważne, gdyż zdajemy sobie sprawę, że od stanu środowiska w dużej mierze zależy przyszłość następnych pokoleń.

Potwierdzeniem najwyższej jakości świadczonych usług jest posiadany Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

REMONDIS Medison Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS